Gehoorzaamheid

Puppycursus € 150,- ( 12 lessen) waaronder; 1 theorieles, 1 dorpsles, 9 praktijklessen en 1 examen.

Basiscursus € 135,- ( 10 lessen) waaronder; 1 theorieles (pubers/herplaatsers),1 bosles, 7 praktijklessen en 1 examen.

Vervolgcursus € 135,- (10 lessen) waaronder; 9 praktijklessen en 1 examen.1x per week les 

Overige cursussen

FUN cursus € 135,- ( 10 lessen, geen examen). 1x per week les 

Basiscursus detectie  €150,- (6 lessen van 1,5 uur) 1x per week les 

Privéles op de hondenschool € 55,-

Privéles aan huis op locatie € 65,-

THERAPIEHOND BEGELEIDING Prijzen worden hier niet specifiek vermeld omdat elk traject anders is. Specifieke wensen en mogelijkheden zorgen voor een persoonlijk financieel plan. Richtprijs per uur (vergoeding vaak gedeeltelijk door gemeentes Persoons Gebonden Budget PGB) De bedragen zijn inclusief btw, exclusief eventuele reiskosten. Mail voor een persoonlijk financieel plan.

GEDRAGSTHERAPIE Prijzen worden hier niet specifiek vermeld omdat elk traject anders is. Specifieke wensen en mogelijkheden zorgen voor een persoonlijk financieel plan. Dit omvat al hetgeen wat in punten is aangegeven op de pagina gedragstherapie. Exclusief training en vervolgconsulten. De bedragen zijn inclusief btw, exclusief eventuele reiskosten. Mail voor een persoonlijk financieel plan.


Het cursusgeld dient u voor de 1e les te voldoen contant.

Als u les volgt bij Hondenschool Doggies krijgt U bij de cursussen, puppy, basis, vervolg en FUN beginners een boekje met alle onderdelen stap voor stap uitgelegd die in de cursus aan bod komen. deze wordt naar u toe gemaild.
De theorieles voorziet in een stukje basis theorie over ‘hoe honden leren’ en hoe gedrag bij honden ontstaat. Lichaamstaal en stress signalen bij honden en het voorkomen van probleemgedrag.

Alle lessen duren 45 min. Het laatste kwartier van iedere training is een speelkwartiertje voor de honden om te socialiseren met soortgenoten mits sociaal vaardig. Dit gebeurt op een geheel omsloten terrein, uiteraard onder toezicht van de instructeur. U heeft dan tevens de mogelijkheid om eventuele vragen te stellen die niet aan bod zijn geweest in de les.

Voor de vervolgcursus en de funcursus geldt eveneens;

U kunt met deze cursussen starten wanneer u de basiscursus dan wel de vervolgcursus met goed gevolg heeft afgesloten. Of, wanneer u deze basiscursus of vervolgcursus niet bij ons heeft gevolgd, in overleg met de instructrice met een hond vanaf respectievelijk 6 maanden voor de basiscursus of ongeveer 9 maanden voor de funcursus die de eindtermen van onze basiscursus of vervolgcursus vaardig is. Het kan zijn dat u instroomt naar een andere groep of dat u eerst een paar lessen van onze basiscursus of vervolgcursus dient te doorlopen.

Omdat bij de funcursus verschillende disciplines los beoefend zullen worden is het van belang dat de hond goed onder áppel staat. Dit wordt in de vervolgcursus al getraind.

In principe kunt u altijd door blijven trainen in de funcursus en de speurcursus. Aan het einde van elke cursus periode kunnen er nieuwe combinaties instromen. Bij deze cursus geldt dat het niveau aangepast word aan de ervaring van de combinaties. Zo krijgt eenieder een persoonlijk trainingsprogramma.

Voor alle cursussen gelden de algemene voorwaarden en u verklaard hiermee akkoord te gaan wanneer u het inschrijfformulier invult en verzend of bij aanmelding op de hondenschool invult en afgeeft:

 1. Deelname door de Klant aan de training/opleiding gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 2. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn / haar hond(en).
 3. De Klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn / haar hond(en), geldig is.
 4. De Instructeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de Klant gewenst resultaat.
  b. Daarentegen zal de Instructeur in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de training te bereiken.
  c. bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 5. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen op de afgesproken locatie aanwezig te zijn.
 6. Tijdens de lessen op de afgesproken locatie dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de Instructeur, aangelijnd te zijn.De honden moeten ALTIJD aan de lijn en hou afstand naar andere dieren met uitzondering van de speelweide.De hond heeft een niet slippende halsband aan en een riem. Dus ook geen sliplijn, jachtlijn maar alleen een vaste halsband met riem. Flexlijnen zijn eveneens niet toegestaan tijdens training.Vreemde honden in contact brengen met elkaar, is op eigen risico.
 7. Dieren zijn helaas niet welkom tijdens hun loopsheid. Ook niet bij besmettelijke aandoeningen zoals b.v. parvo, vlooien, diaree, chiardia.
 8. Het is niet toegestaan dat de hond zich op enigerlei wijze ontlast op de afgesproken locatie. Eventuele ontlasting van de hond(en) dient door de eigenaar opgeruimd te worden, de hond(en) dienen voor aanvang uitgelaten te zijn. Ruim de poep van uw hond op; binnen, buiten, op de losloopweide, (dit is geen plasweide) terras, op de parkeerplaats, de inrit en op de openbare weg en deponeer dit in de daarvoor bestemde vuilbak buiten. Ook sigaretten peuken, kauwgom en ander vuil dienen in de vuilbak gegooid te worden en niet op de grond. Ruim aub uw afval op.
 9. De cursisten houden zich aan de les zoals die door de instructeur wordt gegeven en blijven ten allen tijde beleefd tegen elkaar. Indien er onverhoopt toch een meningsverschil optreedt wordt dit buiten de les besproken.
 10. Lessen worden aaneengesloten gevolgd vanaf startdatum tot maximaal 12 weken nadien.
 11. Afmelden dient te gebeuren uiterlijk vier uur voor aanvang van de les en graag per mail of telefoon (sms, app) zodat de afmelding tijdig gezien wordt. Mocht er onverhoopt geen les gegeven kunnen worden door b.v. ziekte of afwezigheid van de instructeur, dan wordt er gekeken naar een alternatief om in te halen. Dit kan ook op een andere lesdag zijn dan de reguliere les.
 12. Zelf niet in staat de les te volgen; dan kan de les kan gevolgd worden door een gezins/familie lid (ouder dan 16 jaar).Wanneer de hond een les niet mee kan doen (door blessure, ziekte of loopsheid) kunt u naar de les komen kijken zodat toch alle informatie gegeven kan worden en u thuis verder kunt trainen. Er zal geen restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
 13. Indien de cursus al gestart is en u alsnog afmeld nadien zal er geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Dit omdat de gehele periode al ingepland is en er geen andere personen ingepland kunnen worden als compensatie.
 14. Indien de cursist zich drie maal achtereenvolgend niet afmeldt en niet bij de les aanwezig is vervalt mogelijkheid tot deelnamen aan de gehele cursus. Er zal geen restitutie van die lessen en overige lessen plaatsvinden. Iedere les is uniek en behandelen we nieuwe onderwerpen, het is aan te raden om geen enkele les te missen.
 15. De theorieles dient u met maximaal 1 persoon bij te wonen. U krijgt een hand out toe gestuurd om eventuele familieleden ook de informatie te geven. 2e persoon aanmelden voor theorieles kan indien voldoende plaats maar dan zijn de kosten €15,- en deze dient u te voldoen aan het begin van de cursus. Opgeven dient vooraf te gebeuren via mail.

U krijgt voorrang op de start van de cursussen zodat u optimaal en direct kunt starten/doorstromen!
U kunt uw voorkeur(en) opgeven op welke dag u de cursussen wilt volgen. U dient hier echter zelf zorg voor te dragen.

Klachtenprocedure                                                                                                                        

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Fouten moeten echter worden opgelost. Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat graag van u.Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan te allen tijde trachten op te lossen en tevens willen wij daarvan leren voor de toekomst. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u ons hierover informeert. Om de klant maximaal te ondersteunen is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen of een geschil voor te leggen. U klacht zal met respect en eerbied behandeld worden en binnen de algemene voorwaarden word getracht een oplossing te vinden.

Wat is van belang?                                                                                                                          

Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen moet u ons, indien van toepassing, van de volgende gegevens te voorzien:

 • uw naam, adres en telefoongegevens;
 • een heldere omschrijving van uw klacht;
 • de naam van de persoon waarover u klaagt;
 • het tijdstip waarop de klacht ontstond.

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Hoe een klacht indienen?

U kunt uw klacht zowel mondeling (tijdens uw aanwezigheid)als schriftelijk (via mail of post) indienen. U kunt uw klacht melden bij de directie. Uw klacht kunt u ook mailen naar: info@hondenschooldogies.nl

Wat doen wij met uw klacht?                                                                                                              

Na ontvangst nemen wij uw klacht op in onze administratie. U ontvangt binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

 • een korte beschrijving van uw klacht;
 • hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;
 • op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Privacy Policy

Hondenschool Doggies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hondenschool Doggies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–             Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

–             Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–             Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–             Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–             Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

–             Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

In deze Policy:

 1. Verwering van persoonsgegevens van klanten
 2. Verwerking van persoonsgegevens voor mailing
 3. a) Verstrekking aan derden
 4. b) Binnen de EU
 5. c) Minderjarigen
 6. d) Bewaartermijn
 7. e) Beveiliging
 8. f) Rechten
 9. g) Klachten
 10. Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Hondenschool Doggies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–             Administratieve doeleinde;

–             Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

–             Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–             De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hondenschool Doggies de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–             Naam;

–             Telefoonnummer;

–             E-mailadres;

–             Naam van de hond

–             Geboortedatum van de hond

–             Ras

–             Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Hondenschool Doggies  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–             Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 1. Verwerking van persoonsgegevens voor mailing

Persoonsgegevens voor mailing worden door Hondenschool Doggies verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling (en):

–             Het informeren van de persoon d.m.v. evenementen, wandelingen en acties.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–             De aanmelding via website en daarmee akkoord geven van verwerking;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hondenschool Doggies de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–             Naam;

–             Telefoonnummer;

–             E-mailadres;

–             Naam van de hond

–             Geboortedatum van de hond

–             Ras

–             Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Hondenschool Doggies opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–             Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 1. A) Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij NIET aan derde partijen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 1. B) Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 1. C) Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 1. D) Bewaartermijn

Hondenschool Doggies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 1. E) Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–             We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–             We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

–             Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–             We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 1. F) Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 1. G) Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Colette vd Vleuten

Achterste Hermalen 5a

5481 VB Schijndel

Tel.nr:06-54903366

info@hondenschooldoggies.nl

www.hondenschooldoggies.nl

Kvk.nr:56966083